Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Kariera


Fotografia przedstawiająca elegancko ubranych 7 ludzi, którzy siedzą przed prelegentem.
Technik obiektu / konserwator (elektryk)

1. Planowany zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa rozdzielni głównej i obiektowych, rozdzielni SN oraz transformatorów, urządzeń i instalacji elektrycznych (w tym zewnętrznych);
 • wspomaganie obsługi procesu usuwania usterek (kontakt z firmami zewnętrznymi), prowadzenia prac serwisowych i gwarancyjnych;
 • monitorowanie zużycia mediów, okresowe odczyty liczników;
 • współpraca z wykonawcami systemów zarządzania obiektem (w tym systemu BMS i SMS) i realizacja działań ze strony Cogiteonu na etapie, wdrażania, odbiorów i eksploatacji ww. systemów; 
 • konfiguracja na etapie wdrożenia oraz bieżąca obsługa/nadzór nad systemami automatyki budynkowej (mi.ni. systemem kontroli dostępu, systemem CCTV, SSWiN itp.);  
 • dozorowanie prac firm zewnętrznych (dostawców i usługodawców);
 • obsługa/ dbałość o funkcjonowanie urządzeń multimedialnych (np. podczas konferencji/spotkań/warsztatów itd.);
 • wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych.

2. Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (związane z branżą elektryczną);  
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym tematycznie z co najmniej trzema czynnościami wymienionymi w pkt. 1, w tym obowiązkowo z czynnościami określonymi w dwóch pierwszych punktach;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z konserwacją, naprawą i obsługą urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych budynków;
 • znajomość technologii i zasad działania urządzeń, instalacji i systemów  niezbędnych do funkcjonowania obiektów budowlanych;
 • posiadanie uprawnień SEP do 15 kV kat. E i D;
 • brak przeciwskazań do pracy powyżej 3 m;
 • dobra organizacja pracy oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań; 
 • szybkość w ocenie sytuacji i w podejmowaniu decyzji;

3. Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność dokonywania podstawowych napraw instalacji, urządzeń, wyposażenia obiektu itp.;  
 • doświadczenie w nadzorowaniu pracy zewnętrznych wykonawców, (ocena jakości wykonywanych prac, przeglądów) w szczególności realizujących usługi na rzecz utrzymania obiektów;  
 • znajomość systemów zarządzania obiektami/infrastrukturą (w tym doświadczenie w obsłudze systemów BMS/SMS); 
 • doświadczenie w pracy na stanowisku technik elektryk/automatyk;
 • podstawowa wiedza w zakresie technologii BIM;
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz podestów ruchomych;
 • czynne prawo jazdy kat. B

4. Oferujemy:

 • pracę w kreatywnym i tworzonym od podstaw zespole;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 20.12.2023 z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko technik obiektu/konserwator (elektryk)”.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie
  o stanie odbytych studiów/,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg załącznika: Pobierz Kwestinariusz  
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku wg załącznika: Pobierz Oswiadczenie 
 • Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon dotycząca Ochrony Danych Osobowych z załącznika: Pobierz 
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.


Wizualizacja siedziby Cogiteonu. Widoczny fragment parku oraz boczna elewacja budynku.
Logo Cogiteonu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej na adres Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków (sekretariat parter, pokój nr 2) osobiście lub pocztą.

Skany dokumentów można również przesłać na adres rekrutacja@cogiteon.pl (oryginały dostarczyć do dnia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.