Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Kariera


Fotografia przedstawiająca elegancko ubranych 7 ludzi, którzy siedzą przed prelegentem.
specjalista ds. oferty gastronomicznej (menadżer gastronomii)

1. Planowany zakres obowiązków:

Opracowanie oferty gastronomicznej Cogiteonu i jej realizacja, w tym:

 • realizacja eventów/wydarzeń własnych, indywidualnych i biznesowych, w tym kontakt z klientem;
 • planowanie i nadzór nad pracą zespołu - obsługa sali restauracyjnej, kawiarni, sal konferencyjnych oraz przestrzeni wyznaczonych przez dyrektora MCN Cogiteon;
 • zarządzanie zespołem w czasie pracy;
 • opracowanie grafików i rozliczanie czasu pracy;
 • budowanie efektywności zespołu obsługi kelnerskiej restauracji i kawiarni;
 • tworzenie procedur i standardów;
 • kontrolowanie jakości potraw;
 • nadzorowanie stanu technicznego części restauracyjnej i kuchennej;
 • planowanie wydatków;
 • realizowanie założeń budżetowych;
 • nadzorowanie zaopatrzenia;
 • monitorowanie trendów i działań konkurencji;
 • kształtowanie cen sprzedaży zgodnie z trendami rynkowymi;
 • opieka i obsługa gości restauracji i kawiarni;
 • prowadzenie działań promocyjnych, wizerunkowych i marketingowych związanych z działalnością gastronomiczną;
 • przestrzeganie zasad i przepisów związanych z działalnością gastronomiczną, w tym HACCP i BHP.

2. Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie średnie lub policealne w zakresie marketingu, zarządzania oraz ekonomii bądź wykształcenie wyższe;
 • 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku kierownika / managera restauracji;
 • doświadczenie w planowaniu oraz organizacji imprez okolicznościowych, bankietów, eventów;
 • znajomość systemów komputerowych do obsługi gastronomii;
 • zdolność do rozwiązywania problemów;
 • skuteczne zarządzanie zarówno swoim czasem pracy, jak i pracą personelu;
 • zdolności interpersonalne i mediacyjne;
 • umiejętność działania pod presją i zarządzania sobą w czasie;
 • dokładność oraz kreatywność;
 • język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • posiadanie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemilogicznych.

3. Oferujemy:

 • pracę w kreatywnym i tworzonym od podstaw zespole;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 31.05.2023 dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Specjalista ds. oferty gastronomicznej (menadżer gastronomii)”.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie
  o stanie odbytych studiów/,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg załącznika: Pobierz Kwestinariusz  
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku wg załącznika: Pobierz Oswiadczenie 
 • Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon dotycząca Ochrony Danych Osobowych z załącznika: Pobierz 
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.


Wizualizacja siedziby Cogiteonu. Widoczny fragment parku oraz boczna elewacja budynku.
Logo Cogiteonu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej na adres Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków (sekretariat parter, pokój nr 2) osobiście lub pocztą.

Skany dokumentów można również przesłać na adres rekrutacja@cogiteon.pl (oryginały dostarczyć do dnia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.