Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Wizualizacja budynku. Na pierwszym planie fragment parku, w tle widoczna boczna elewacja budynku
Wizualizacja przedstawiająca budynek Cogiteonu z lotu ptaka.

Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wkrótce powstanie w Krakowie przy Alei gen. T. Bora-Komorowskiego. W planach jest nie tylko nowoczesna i interaktywna ekspozycja stała, przestrzeń wystaw czasowych, ale też specjalistyczne laboratoria i sale do pokazów naukowych. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 14 tys. m kw. To nie wszystko – także najbliższe otoczenie Cogiteonu będzie zachęcać do częstych odwiedzin. Nie zabraknie tam zieleni, wśród której będzie można odpocząć i spędzić czas z najbliższymi. Cały teren przygotowany pod centrum zajmie ok. 4 ha.

Całkowita wartość projektu to 276,6 mln zł z czego 190,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Położenie działki pod inwestycję.

Mapa przedstawiająca umiejscowienie działek na których powstaje Cogiteon oraz jego otoczenie.
Zdjęcie przedstawiające z lotu ptaka miejsce budowy Cogiteonu. Widoczna szeroka droga, łąki, pas startowy oraz osiedla mieszkaniowe.

Widok z lotu ptaka na teren inwestycji.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego zgodnie z art. 33 ust. 4 a) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Wizualizacja dziedzińca budynku Cogiteonu.

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie zawarło dn. 19.06.2018 r. umowę o partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider / partner wiodący projektu), a tym samym rozpoczęło realizację projektu pn. „Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany”. Projekt jest planowany do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne oraz 12 Oś priorytetowa – Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna.    

Przystąpienie do ww. projektu pozwoli m.in. na budowę obiektu budowlanego, który będzie siedzibą MCN. Realizacja projektu ma na celu budowę nowoczesnej i innowacyjnej placówki, która przyczyni się do uzupełniania oraz rozwoju oferty edukacyjnej i kulturalnej regionu.

Celem projektu jest również zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie działań mogących zmniejszyć skutki postępujących zmian klimatycznych, w tym celowości przedsięwzięć proekologicznych. Edukacja w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o budynek zaprojektowany, zrealizowany i funkcjonujący zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Belka dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.
MCN ma stanowić przestrzeń do działań sieciujących pomiędzy różnymi dziedzinami, ośrodkami, organizacjami, ekspertami. W tym celu nie tylko oferta programowa MCN ma mieć charakter interdyscyplinarny, ale i zaplecze, wyposażenie i ich dostępność mają sprzyjać takiej współpracy (laboratoria, przestrzeń do ekspozycji, możliwość interakcji z odbiorcą, możliwość spotkania ekspertów z innych specjalności).

Mobilny Projekt Edukacyjny Naukowiej

Naukowiej

Zdjęcie z pokazu. Dwóch edukatorów stoi w plenerze przed publicznością demonstrując wielki balon.

Elementem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej był Mobilny Projekt Edukacyjny Naukowiej.

Prowadziliśmy pokazy popularnonaukowe, które przełamywały codzienną rutynę. Animatorzy Cogiteonu prezentowali doświadczenia, angażowali do wspólnego dizałania, zachęcali do samodzielnego eksperymentowania.


Rysunek rakiety

Odwiedziliśmy miejsca w całej Małopolsce 

Wyświetla większą mapę
Wyświetla większą mapę


Rozwija boczny panel informacyjny
Rozwija boczny panel informacyjny


Realizowaliśmy pokazy dla młodzieży “Science Challenge”, “Ogień i woda”, "Coś wisi w powietrzu" oraz dla młodszych dzieci “Wyprawa na inną planetę” – ten został w całości zarejestrowany na potrzeby Małopolskiej Nocy Naukowców.

Zachęcamy do zobaczenia jaki sposób znaleźli Andrzej z Maciejem, aby dotrzeć do planety Cogito:

 
Belka z logo Regionalnego Programu Operacyjnego UE