Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Gdzie i kiedy powstaniemy?

Wizualizacja budynku. Na pierwszym planie fragment parku, w tle widoczna boczna elewacja budynku
Wizualizacja przedstawiająca budynek Cogiteonu z lotu ptaka.

Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wkrótce powstanie w Krakowie przy Alei gen. T. Bora-Komorowskiego. W planach jest nie tylko nowoczesna i interaktywna ekspozycja stała, przestrzeń wystaw czasowych, ale też specjalistyczne laboratoria i sale do pokazów naukowych. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 14 tys. m kw. To nie wszystko – także najbliższe otoczenie Cogiteonu będzie zachęcać do częstych odwiedzin. Nie zabraknie tam zieleni, wśród której będzie można odpocząć i spędzić czas z najbliższymi. Cały teren przygotowany pod centrum zajmie ok. 4 ha.

Całkowita wartość projektu to 276,6 mln zł z czego 190,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Położenie działki pod inwestycję.

Mapa przedstawiająca umiejscowienie działek na których powstaje Cogiteon oraz jego otoczenie.
Zdjęcie przedstawiające z lotu ptaka miejsce budowy Cogiteonu. Widoczna szeroka droga, łąki, pas startowy oraz osiedla mieszkaniowe.

Widok z lotu ptaka na teren inwestycji.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego zgodnie z art. 33 ust. 4 a) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Wizualizacja dziedzińca budynku Cogiteonu.

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie zawarło dn. 19.06.2018 r. umowę o partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider / partner wiodący projektu), a tym samym rozpoczęło realizację projektu pn. „Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany”. Projekt jest planowany do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne oraz 12 Oś priorytetowa – Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna.    

Przystąpienie do ww. projektu pozwoli m.in. na budowę obiektu budowlanego, który będzie siedzibą MCN. Realizacja projektu ma na celu budowę nowoczesnej i innowacyjnej placówki, która przyczyni się do uzupełniania oraz rozwoju oferty edukacyjnej i kulturalnej regionu.

Celem projektu jest również zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie działań mogących zmniejszyć skutki postępujących zmian klimatycznych, w tym celowości przedsięwzięć proekologicznych. Edukacja w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o budynek zaprojektowany, zrealizowany i funkcjonujący zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Belka dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.
MCN ma stanowić przestrzeń do działań sieciujących pomiędzy różnymi dziedzinami, ośrodkami, organizacjami, ekspertami. W tym celu nie tylko oferta programowa MCN ma mieć charakter interdyscyplinarny, ale i zaplecze, wyposażenie i ich dostępność mają sprzyjać takiej współpracy (laboratoria, przestrzeń do ekspozycji, możliwość interakcji z odbiorcą, możliwość spotkania ekspertów z innych specjalności).

Zobacz jak powstaje nasz nowy obiekt 4.04 min