Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

I. Informacje administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Administrator danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon (Cogiteon) w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a. telefonicznie: (+48) 12-395-70-62
b. przez adres e-mail: biuro@cogiteon.pl
c. listownie: ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków.

Inspektor ochrony danych

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Dorota Gross. Można się z nią kontaktować:

a. poprzez e-mail: iod[at]cogiteon.pl;
b. listownie: ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków.

Do IOD w  należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez  Cogiteon, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją zadań określonych w statucie jednostki powołanym na mocy  uchwały Nr LVII/827/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego  z dnia 29.08.2022 r. na podstawie przepisów prawa w zależności od realizowanego zadania, gdy:

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów m.in. do celów rekrutacji lub udziału w imprezach organizowanych przez Cogiteon, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na rzecz Cogiteon bądź udziału w wydarzeniach, wystawach czy konferencjach, a także otrzymywania Newslettera Cogiteon, na podstawie akceptacji regulaminu, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z zadaniami ustawowymi Cogiteon, m.in. obowiązki finansowe, pracownicze, sprawozdawcze, archiwizacyjne, a także dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego (opisanego w odrębnej sekcji informacji prawnych) oraz inne zadania realizowane w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust 1 lit c) RODO;

d. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora m.in prowadzeniem działań promocyjnych Cogiteonu, prowadzeniem fanpage oraz prowadzenia korespondencji a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO;

Odbiorcy danych osobowych

4. Odbiorcami danych do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą:

a. strony i uczestnicy postępowań;
b. organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa,
c. właściciele portali internetowych Meta (Facebook)i YouToube na których publikowane są informacje, zdjęcia i nagrania dotyczące wydarzeń/imprez. Dane osobowe gromadzone przez Meta i YouTube tj. historia wpisów, historia aktywności oraz komentarze podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów.
d. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do świadczenia usług na rzecz Cogiteonu, na podstawie realizacji umów m.in. na świadczenie usług ochrony osób i mienia, usług prowadzenia zapisów internetowych na wydarzenia, prowadzenie serwisów internetowych, usług prawnych oraz innych w zależności od realizacji celów określonych w ust. 3  na rzecz osoby której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych

5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w większości przypadków zgodnie z obowiązującym w Cogiteonie jednolitym rzeczowym wykazem akt, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

a. okres przechowywania danych przetwarzanych w związku z wyrażona zgodą jest realizowany do momentu jej wycofania;
b. okres przetwarzania danych związanych z realizacją umowy wynika z kategorii sprawy, której dotyczy i trwa od czasu jej realizacji do momentu wynikającego z JRWA lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu osoby której dane dotyczą;
c. okres przetwarzania danych związanych z prawnie uzasadnionym interesem jest realizowany do momentu zgłoszenia sprzeciwu osoby której dane dotyczą;
d. okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego wynosi do 30 dni.

Prawa osób, których dane dotyczą

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w większości przypadków dobrowolne niemniej bez ich podania nie będzie możliwa realizacja celów opisanych w pkt. 3 lit a, b i d niniejszego obowiązku, do których realizacji są niezbędne. W przypadku pozostałych celów opisanych w pkt. 3 lit. c i e niniejszego obowiązku informacyjnego, przetwarzanie ma związek z realizacja prawa bądź interesu publicznego i jest wymogiem ustawowym.

Profilowanie i przekazywanie danych

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
8. Przekazane przez Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu za wyjątkiem sytuacji opisanych w szczegółowych obowiązkach informacyjnych związanych miedzy innymi z zapisem na wydarzenia/imprezy.

Zmiany

9. W przypadku zmiany dokumentu informacyjnego, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

Ostatnia modyfikacja z dnia 14.03.2024 roku.

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

II Monitoring

W celu ochrony osób i mienia na terenach zarządzanych przez Administratora -  Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie, prowadzony jest monitoring wizyjny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku:
a. Siedziba Cogiteon w Krakowie przy ul. Stella-Sawickiego 26, jest monitorowana w celu ochrony osób i mienia. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników, osób współpracujących oraz osób wizytujących jednostkę, zarejestrowanych przez monitoring jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez czas nie przekraczający 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Administrator oświadcza, że stosuje środki zabezpieczające przetwarzanie danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także kontakt w sprawie przetwarzania danych znajdą Państwo w sekcji I powyżej (INFORMACJE ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH).

Informacje w sprawie monitoringu wizyjnego w MCN Cogiteon znajdują się poniżej:

III Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Cogiteonu zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

Serwis Cogiteon zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www Cogiteonu.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane osobowe i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

a) Administratorem danych osobowych w rozumieniu  obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) jest Dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków.

b) Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu potwierdzenia danych osobowych użytkowników, w szczególności w systemie zapisów on-line na imprezy, w newsletterze oraz na oficjalnych profilach Cogiteonu w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). Zbiór zgromadzonych  danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.

c) Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Administrator  zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

d) Administrator  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Może jednak ujawnić opracowania zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

2. Prawo autorskie

a) Wszelkie treści zawarte w serwisach internetowych są chronione prawem autorskim. Zawartość strony www nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel strony wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego.

b) Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie  lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z jednostką których materiały zostały zamieszczone w serwisach internetowych.

c) Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie (np. logotypy) podlegają ochronie i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga pozyskania stosownej zgody.

3. Zasady korzystania ze strony Cogiteon

a) Treści zamieszczane w serwisach internetowych mają charakter informacyjny lub stanowią wypełnienie wzajemnej realizacji świadczeń partnerskich i sponsorskich.

b) Właściciel stron zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach www w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

4. Odpowiedzialność

Właściciel serwisów internetowych dokłada wszelkich starań, aby zawarte w nich informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych podstron www, do których odsyłają odnośniki strony.  

5. Informacje o plikach Cookies

a) Serwisy internetowe  korzystają z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin stron, tj. wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na korzystanie w Państwa przypadku z Google Analytics, czy nie.

Służy do tego wtyczka udostępniona przez Google.

b) Serwisy internetowe korzystają z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Jednak Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi podczas korzystania przez Państwa z tego serwisu społecznościowego i wykorzystywać dla swoich własnych celów. Na takie działania Facebooka nie mamy żadnego wpływu. Szersze informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:   https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz  https://www.facebook.com/about/basics/advertising  oraz w ustawieniach Państwa konta na Facebooku.

c) W serwisach internetowych mogą być osadzone materiały wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo lub audio, ponieważ bez plików cookies odtwarzanie nie będzie możliwe.

Oferty specjalne

Aktualności