Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Kariera

Aktualne oferty pracy:

Fotografia przedstawiająca elegancko ubranych 7 ludzi, którzy siedzą przed prelegentem.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

  • życiorys (CV),
  • kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie
    o stanie odbytych studiów/,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg załącznika: Pobierz Kwestinariusz  
  • obowiązek informacyjny dla kandydata: Pobierz Oswiadczenie 
  • Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon dotycząca Ochrony Danych Osobowych z załącznika: Pobierz 
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.


Wizualizacja siedziby Cogiteonu. Widoczny fragment parku oraz boczna elewacja budynku.
Logo Cogiteonu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej na adres Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ul. Stella-Sawickiego 26, 31-866 Kraków, osobiście lub pocztą.

Skany dokumentów można również przesłać na adres rekrutacja@cogiteon.pl (oryginały dostarczyć do dnia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.