Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Kariera

Aktualne oferty pracy:

Fotografia przedstawiająca elegancko ubranych 7 ludzi, którzy siedzą przed prelegentem.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

  • życiorys (CV),
  • kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie
    o stanie odbytych studiów/,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg załącznika: Pobierz Kwestinariusz  
  • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku wg załącznika: Pobierz Oswiadczenie 
  • Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon dotycząca Ochrony Danych Osobowych z załącznika: Pobierz 
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.


Wizualizacja siedziby Cogiteonu. Widoczny fragment parku oraz boczna elewacja budynku.
Logo Cogiteonu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać