Rada Ambasadorów | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Współpraca

Rada Ambasadorów powstała pod koniec 2016 roku. W jej skład weszli utytułowani profesorowie i pasjonaci różnych dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych. Rada ma charakter nieformalny – bez wyraźnie wyodrębnionej struktury wewnętrznej. Zadaniem zasiadających w niej ekspertów jest nie tylko wspieranie powstającego Centrum Nauki, ale również szerzej – promowanie ciekawości świata, otwartości i uczenia się przez całe życie.

SKŁAD RADY AMBASADORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON:

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani †

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani – ur. 21 stycznia 1936 w Krakowie, zm. 6 kwietnia 2017 – psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 1976–2006 kierował Zakładem Biochemii Instytutu Farmakologii PAN, był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej tej placówki. Opublikował kilkaset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, był współtwórcą hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 otrzymał Nagrodę Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzował naukę, przez ponad dwie dekady był redaktorem naczelnym czasopisma „Wszechświat”, od 2010 prowadził blog „Piękno neurobiologii”.

Kazimierz Barczyk

Kazimierz Barczyk – prawnik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, b. przewodniczący Rady Miasta Krakowa, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, współautor reform samorządowych. Prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”, które opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw (1980-92). Sędzia i wiceprezes Trybunału Stanu (1989-1991 i od 2006). Poseł na Sejm RP I i III kadencji. Minister sekretarz stanu w rządzie J. Buzka. Autor projektu ustawy „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ”. Inicjator i przewodniczący Komitetu Honorowego „Budowy Centrum Muzyki w Krakowie”. Jeden z inicjatorów budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie.

Dr Antoni Bartosz

Dr Antoni Bartosz – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Paris IV na Sorbonie, mediewista, literaturoznawca, tłumacz, dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Etnografię rozumie jako uważne spojrzenie na codzienność i myślenie o człowieku wolne od schematów. Misję placówki, którą obecnie kieruje, określa w słowach „Moje muzeum – muzeum o mnie”. W latach 1989-2003 – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; w 1999-2001 – koordynator programowy w Stowarzyszeniu Willa Decjusza w Krakowie; w 2001-2007 – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Prof. dr hab. Barbara Godzik

Prof. dr hab. Barbara Godzik – profesor nauk biologicznych, kierownik Zakładu Ekologii i z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. Zainteresowania naukowe: wpływ metali ciężkich i innych zanieczyszczeń na roślinność, obiegi biogeochemiczne pierwiastków w ekosystemach leśnych, bioindykacja środowiska. Autorka lub współautorka ogółem ponad 270 publikacji. Wykładowca ekologii i biologii na AGH (2000-2010) oraz autorka licznych prelekcji dla uczniów szkół różnego stopnia. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki oraz odznaką Honoris Gratia.

Ks. prof. dr hab. Michał Heller

Ks. prof. dr hab. Michał Heller – profesor nauk teologicznych, kosmolog, filozof. Dyrektor, fundator i pomysłodawca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Kawaler Orderu Orła Białego, laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. prestiżowej Nagrody Templetona. Doctor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i wielu innych uczelni. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i członek Papieskiej Akademii Nauk. Autor blisko 80 książek, ponad 100 artykułów naukowych z zakresu kosmologii i ponad 500 artykułów z filozofii i historii nauki. Dyrektor programowy Copernicus Festival. Specjalizuje się w filozofii przyrody, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara.

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – profesor nauk chemicznych, fizykochemik, krystalograf i regionalista. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii oraz dwukrotnie prorektora ds. nauki UJ. Twórca Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu i jej rektor w latach 2001-2012. Jest autorem ponad 300 publikacji i opracowań z zakresu krystalografii, fizyki i chemii ciała stałego oraz kultury regionalnej, 12-krotnie wyróżniony Nagrodą Ministra. Członek i założyciel Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Wspólna Polska oraz Stowarzyszenia Rycerzy Kolumba w Polsce. Senator RP VIII kadencji.

Dr inż. Michał Krupiński

Dr inż. Michał Krupiński – doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki, wykładowca Uniwersytetu Dzieci, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Laureat wyróżnienia specjalnego w konkursie “Popularyzator Nauki 2013” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Polską Agencją Prasową oraz trzeciego miejsca w FameLab 2012. Współtwórca oswajającej fizykę strony fiztaszki.pl i jeden z organizatorów Naukowych Szortów. Od kilku lat współpracuje także z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, dla którego prowadzi warsztaty skierowane do młodych pasjonatów nauki.

Dr hab. inż. Maciej Manecki

Dr hab. inż. Michał Manecki – absolwent geologii AGH i chemii UJ, doktorat zrobił w USA gdzie wykładał też na kilku uniwersytetach, aktualnie profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Dyscypliny naukowe: mineralogia, geochemia, ochrona środowiska. Od ponad 30 lat aktywny badacz polarny geologii Arktyki. Ceniony i wyróżniany dydaktyk. Prowadzi bardzo aktywną międzynarodową działalność naukową. Popularyzator nauki. Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego i Mineralogical Society of America.

Prof. dr hab. Irena Nalepa

Prof. dr hab. Irena Nalepa – profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Biochemii Mózgu i wicedyrektor Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, członkini Komitetu Neurobiologii PAN. Specjalizuje się w neurobiologii, psychofarmakologi i i biochemii, autorka lub współautorka ogółem ponad 300 publikacji naukowych. Związana z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i z Europejskim Towarzystwem Krzewienia Wiedzy o Mózgu (EDAB), wielokrotnie organizowała Krakowski Tydzień Mózgu. Przewodnicząca Rady Redakcyjnej czasopisma popularnonaukowego „Wszechświat”. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki Instytutu Zoologii UJ, prezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, dyrektor Wydziału IV Przyrodniczego PAU, członek European Dana Alliance for the Brain (od 2002), Komitetu Neurobiologii PAN (2003-2006), (2011-2014, 2015-2018), członek korespondent Wydziału IV Przyrodniczego PAU (od 20.06.2009), Communications Officer of the Federation of European Neuroscience Societies (2016-2018). Jest autorką 239 publikacji, w tym 9 monografii/rozdziałów w książkach, 70 prac oryginalnych i przeglądowych.

Prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Prof. dr hab. Jerzy Sadowski – profesor nauk medycznych, Dr HC Uniwersytetu Medycznego w Lwowie, światowej sławy specjalista kardiochirurgii, transplantologii i chirurgii ogólnej. Dyrektor Instytutu Kardiologii CM UJ 2008 – 2014. Kardiochirurg w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Małopolanin Roku, Człowiek Roku, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski. Autor ok. 250 publikacji, w tym wydawnictw książkowych. Specjalista Wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii. Wykonał wiele pionierskich, w skali światowej, operacji serca. Zoperował ponad 13 tysięcy Pacjentów.

Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek – profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, członek KBM PAN Wydział IV Nauk Technicznych. Zorganizował Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (jednostkę akredytowaną przez PCA) oraz kieruje związaną z LMW szkołą naukową metrologii współrzędnościowej. Stale współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi oraz laboratoriami w Europie w tym z Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) w Niemczech. Dorobek publikacyjny, wdrożeniowy i badawczy prof. Jerzego Sładka, związany z metrologią współrzędnościową, obejmuje 343 pozycje.

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka – profesor zwyczajny na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Specjalność naukowa: biochemia i biofizyka fotosyntezy. Niektóre sprawowane funkcje: dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej (1999–2002), dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (2002–08), kierownik Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin (1997-2016); kierownik (od 2009), a obecnie dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ; członek korespondent PAU i PAN; prezydent (2007–09) Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin.

Dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski

Dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski – pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, którego praca naukowa dotyczy wpływów eksploatacji górniczej, zastosowania narzędzi geofizycznych i geodezyjnych w ocenie zmian zachodzących w ośrodku skalnym oraz monitoringu geodynamicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych jak również monografii, opinii, referatów naukowymi na krajowych i zagranicznych konferencjach. Wyróżniony wiele razy nagrodami Rektora AGH za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wyróżnieniami państwowymi. Aktualnie poza prowadzoną pracą naukową i dydaktyczną kieruje Uniwersytetem Otwartym AGH.

Prof. dr hab. Maria Śmiałowska

Prof. dr hab. Maria Śmiałowska – profesor nauk medycznych z dziedziny biologii medycznej. Zakład Neurobiologii Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Zainteresowania naukowe: anatomia histochemiczna mózgu, neurobiologia, interakcje anatomiczne i funkcjonalne miedzy neuroprzekaźnikami w ośrodkowym okładzie nerwowym, rola astrocytów w depresji, neurodegeneracje i neuroprotekcje. Prowadzi wykłady anatomii neurochemicznej mózgu. Od 2011 roku Redaktorka Naczelna czasopisma przyrodniczego, popularno-naukowego „Wszechswiat”. Autorka lub współautorka 77 oryginalnych artykułów naukowych w czasopismach anglojęzycznych, oraz kilku rozdziałów książek zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – profesor nauk technicznych, były trzykrotny rektor AGH oraz trzykrotny prezes Krakowskiego Oddziału PAN. Wybrany też do PAU, Europejskiej Akademii Nauk oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i szeregu innych towarzystw naukowych. Autor ponad 100 książek, ponad 800 artykułów naukowych i ponad 500 prac popularnonaukowych. Promotor 76 doktoratów, recenzent ponad 300 rozpraw doktorskich, ponad 150 habilitacji i blisko 150 wniosków profesorskich. Doktor honoris causa 12 uczelni krajowych i zagranicznych.

Członek Rady Ambasadorów MCN Cogiteon w latach 2016-2018.

Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – profesor nauk technicznych, specjalista z budownictwa podziemnego, mechaniki skał i gruntów. Autor 250 publikacji, 350 ekspertyz, 14 książek, 14 patentów. Rektor AGH w latach 2005-2012. Redaktor Naczelny kwartalnika „Archives of Mining Sciences”. Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, vice przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN, członek: sekcji nauk technicznych PAU, International Society of Rock Mechanics, International Association for Soil Mechanics & Geotechnical Engineering. Dr Honoris Causa 7 uczelni. W 2011r odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – profesor nauk technicznych, kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH. Jego zainteresowania naukowe związane są z interdyscyplinarnymi problemami robotyki, monitorowania i diagnostyki konstrukcji, dynamiki strukturalnej, projektowania pojazdów, produkcji i magazynowania energii. Opublikował ponad 500 publikacji naukowych i 15 książek w zakresie swoich zainteresowań. Jest założycielem i współzałożycielem 16 firm typu start – up w wysokich technologiach, które w chwili obecnej zatrudniają ponad 600 pracowników. Jest organizatorem dużych międzynarodowych kongresów, w tym Światowego Kongresu IFToMM, Europejskiej Konferencji SHM, oraz Kongresu start-upów IMPACT16.

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – profesor nauk ekonomicznych, dr h.c. W latach 2002-2005 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, w latach 2005-2012 Rektor AR – UR w Krakowie. W latach 2005-2012 v-ce przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, a 2008-2012 v-ce przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Opublikował 258 prac naukowych, w tym 14 książek i skryptów. Główne kierunki badań to: agrobiznes, uwarunkowania i problemy rozwoju terenów wiejskich. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami oraz Dyrektora Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych UR w Krakowie, jest Członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2017).

Return to top of page
Przejdź do treści