Rekrutacja | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Kariera

Poszukujemy:
specjalisty ds. infrastruktury IT / informatyka
księgowej / księgowego
specjalisty ds. umów i zamówień publicznych
specjalisty ds. promocji i sprzedaży
Szczegóły poniżej:


Planowany zakres obowiązków:

 • udział w projektowaniu rozwiązań informatycznych i multimedialnych w nowej siedzibie MCN Cogiteon;
 • zakup materiałów, urządzeń i oprogramowania niezbędnego do należytego funkcjonowania MCN Cogiteon;
 • utrzymanie systemów, instalacji oraz urządzeń infrastruktury IT;
 • nadzór nad zasobami serwerowymi oraz administracja serwerami bazodanowymi MCN;
 • bieżące utrzymanie i administrowanie siecią LAN/WAN;
 • backup i archiwizacja danych oraz nadzór nad zabezpieczeniem danych;
 • administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym;
 • administrowanie techniczne stroną www i innymi narzędziami informatycznymi wytwarzanymi i użytkowanymi przez Cogiteon;
 • opracowywanie regulaminów i instrukcji użytkowania i zarządzania systemami informatycznymi;
 • nadzór i obsługa sprzętu audiowizualnego, telekomunikacyjnego oraz drukującego;
 • bieżąca obsługa informatyczna działalności Cogiteonu, w tym pomoc i rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych zgłaszanych przez pracowników Cogiteonu;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT oraz oprogramowania;
 • (opcjonalnie) koordynacja tematów IT oraz nadzór nad firmami zewnętrznymi dostarczającymi usługi oraz sprzęt IT.

 Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka/administratora IT;
 • doświadczenie w zakresie administracji Windows Server, Linux;
 • doświadczenie w zakresie budowy, konfiguracji i bieżącego utrzymania oraz administrowania siecią LAN/WAN,WiFi
 • znajomość rozwiązań z dziedziny wirtualizacji serwerów, telefonii IP, storage;
 • dobra organizacja pracy (w tym przy zastosowaniu narzędzi informatycznych do planowania i kontroli realizacji zadań) oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole;
 • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność;
 • szybkość w ocenie sytuacji i w podejmowaniu decyzji.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług sieciowych – konfiguracja sieci oraz zapór sieciowych;
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowej dot. zakresu stanowiska;
 • doświadczenie w administrowaniu Microsoft 365;
 • znajomość zagadnień związanych z administracją bazami danych (MSSQL, PostgreSQL, MySQL);
 • posiadanie certyfikatów z zakresu administracji serwerów, urządzeń sieciowych itp.;
 • znajomość technologii tworzenia stron internetowych;
 • praktyczna wiedza z zakresu udziału w projektach związanych z wdrażaniem i administrowaniem aplikacjami oraz integracją systemów informatycznych;
 • doświadczenie w nadzorowaniu pracy zewnętrznych wykonawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 10.02.2023 dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko specjalista ds. infrastruktury IT / informatyk”.

Planowany zakres obowiązków:

 • pomoc w czynnościach związanych z przygotowaniem planów i sprawozdawczości finansowej oraz innych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego;
 • sprawdzanie zapisów umów pod względem finansowym;
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów przychodowo-kosztowych;
 • nadzór i rozliczanie środków trwałych, gospodarki materiałowo-magazynowej;
 • obliczanie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, honorariów itp.;
 • współpraca z Główną Księgową MCN Cogiteon w realizacji innych działań z zakresu obsługi finansowo-księgowej instytucji oraz zastępowanie Głównej Księgowej podczas nieobecności w zakresie wybranych czynności finansowo-księgowych;
 • prowadzenie sprzedaży, w tym wystawianie faktur i rachunków;
 • prowadzenie kasy;
 • regulowanie płatności za usługi i towary;
 • przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej;
 • sporządzanie list płac i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników instytucji;
 • przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji;
 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji.

Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie średnie lub policealne w zakresie rachunkowości/księgowości/finansów bądź wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku/stanowiskach związanym/ch tematycznie z czynnościami wymienionymi w pkt. 1;
 • dobra znajomość podstaw księgowości;
 • znajomość przepisów dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office, MS Outlook, oprogramowania dot. księgowości, w szczególności Comarch Optima;
 • bardzo dobra organizacja pracy (w tym przy zastosowaniu narzędzi informatycznych do planowania i kontroli realizacji zadań) oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność i odporność na sytuacje stresowe;
 • szybkość w ocenie sytuacji i w podejmowaniu decyzji;

Dodatkowym atutem będzie:

 • studia/kursy w zakresie finansów, płac;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 14.02.2023 dopiskiem: „Księgowa/y”.

Planowany zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, wewnętrznymi regulaminami udzielania zamówień publicznych oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie do udzielania zamówień publicznych
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej na etapie przygotowywania postępowań w odniesieniu do specyfiki danego zamówienia oraz wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień realizowanych przez MCN i innych wykorzystywanych na stanowisku pracy;
 • monitorowanie orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych;
 • udział w pracach komisji przetargowych/ organizacja pracy komisji przetargowych;
 • przygotowanie i/lub współpraca przy przygotowywaniu wzorów umów oraz aneksów;
 • prowadzenie rejestru wniosków, rejestru udzielonych zamówień publicznych;
 • nadzór nad stosowaniem regulaminu udzielania zamówień w MCN;
 • koordynacja realizacji planu zamówień publicznych MCN;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań do urzędu zamówień publicznych;
 • współpraca z zespołami merytorycznymi przy przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, dostosowywanie kryteriów wyboru ofert, opisywanie warunków udziału w postępowaniach;

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane kierunki ukończonych studiów: społeczno–prawnicze, ekonomiczne;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o ustawę PZP;
 • znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office, MS Outlook;
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych, wyroków sądowych, rozstrzygnięć organów,
  w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych;
 • umiejętność sporządzania dokumentacji postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz obsługi procesu udzielania zamówień,
 • doskonała organizacja pracy oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole i na rzecz innych pracowników jednostki;
 • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność i odporność na sytuacje stresowe;
 • szybkość w ocenie sytuacji i w podejmowaniu decyzji;
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, uczciwość i wysokie standardy etyki zawodowej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w reprezentacji przed KIO i sądami powszechnymi;
 • doświadczenie w opracowywaniu umów cywilno-prawnych;
 • doświadczenie w nadzorze nad opracowaniem i realizacją planów zamówień publicznych w instytucjach publicznych;
 • doświadczenie w realizacji zamówień udzielanych w projektach dofinansowywanych ze środków funduszy UE.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 14.02.2023 dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko specjalista ds. umów i zamówień publicznych”.

Planowany zakres obowiązków:

 • tworzenie i koordynacja kompleksowej (w tym łączącej różne produkty/usługi) oferty sprzedażowej i komercyjnej Cogiteonu, w tym opracowanie cenników;
 • analiza i bieżące dostosowywanie oferty do potrzeb odbiorców;
 • przygotowywanie ofert handlowych, negocjacje cen i warunków kontraktów (w tym sponsorskich), przygotowywanie umów dla klientów/odbiorców i nadzór nad wykonaniem umów, w tym przez poszczególne komórki Cogiteonu;
 • budowanie i utrzymywanie efektywnych relacji z wszystkimi kluczowymi partnerami, w szczególności sponsorami działań Cogiteonu;
 • opracowanie i nadzór nad realizacją umów partnerskich/sponsorskich;
 • raportowanie z realizacji zadań zawartych w umowach;
 • budowanie i utrzymywanie efektywnych relacji z wszystkimi kluczowymi parterami
 • współtworzenie i kontrola budżetu marketingowego;
 • planowanie akcji marketingowych, eventów i crosspromocji oraz ich koordynacja na wszystkich etapach (przygotowania, realizacja, post-ewaluacja);
 • realizacja długo- i krótkoterminowych celów marketingowych zwiększających wyniki sprzedaży oraz wzrost rozpoznawalności marki;
 • budowanie wizerunku firmy, zgodnie ze strategią marketingową;
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w przygotowywaniu ofert i zlecaniu zamówień do realizacji;
 • stałe poszukiwanie nowych rozwiązań do komunikacji z klientami;
 • udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych ( w tym realizacji projektów i grantów)  na działalność Cogiteonu.

 Podstawowe wymagania:

 • rozwinięta umiejętność planowania i organizacji.
 • wielozadaniowość, umiejętność zarządzania wieloma projektami jednocześnie,
 • komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania,
 • dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 28.02.2023 dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko specjalista do promocji i sprzedaży”.

Oferty kandydatów muszą zawierać: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej na adres Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków (sekretariat parter, pokój nr 2) osobiście lub pocztą.

Skany dokumentów można również przesłać na adres rekrutacja@cogiteon.pl (oryginały dostarczyć do dnia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Return to top of page
Przejdź do treści