Dostępność | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Dostępność

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy. Część z opublikowanych zdjęć ma charakter promocyjny. Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 2021-03-31

Serwis wyposażony jest w widget ułatwiający przeglądanie treści poprzez: możliwość powiększenia tekstu, wprowadzenie wersji kontrastowej, w skali szarości i negatywie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon
 • Adres: ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
 • E-mail: biuro@cogiteon.pl
 • Telefon: 12 395 70 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon powstanie w Krakowie przy alei gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w 2022 roku. Będzie mieściła nowoczesną i interaktywną ekspozycję stałą, przestrzeń wystaw czasowych oraz specjalistyczne laboratoria i sale do pokazów naukowych. Aby oferta Cogiteonu była dostępna dla możliwie szerokiego grona odbiorców, już na etapie projektowania budynku, wystaw i laboratoriów nasz zespół prowadzi konsultacje, które pomogą w dostosowaniu zarówno infrastruktury jak i oferty Cogiteonu do potrzeb odbiorców z różnymi niepełnosprawnościami. Tymczasowa siedziba instytucji mieści się w Krakowie w kamienicy przy ul. Lubelskiej 23. Ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się na ulicy. Pomieszczenia Cogiteonu znajdują się na parterze budynku. Aby z nich skorzystać trzeba pokonać kilkanaście schodów. Klatka schodowa wyposażona jest w podnośnik dla wózków.

Return to top of page
Przejdź do treści